Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, od września do trzech lubelskich szkół podstawowych został wprowadzony edukacyjny program pilotażowy z dziedziny tańca, autorstwa Anny Żak „Myśl w ruchu” realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu Rozwoju Edukacji na Rzecz Tańca.

 

Tylko dwa miasta w Polsce: Wrocław i Lublin zostały wybrane przez Instytut Muzyki i Tańca do wprowadzenia edukacyjnych autorskich programów tanecznych. Program „Myśl w ruchu” w Lublinie realizowany jest w trzech placówkach: Szkole Podstawowej nr 6; SP nr 24; SP nr 28.

W każdej ze szkół, we wskazanej klasie pierwszej do połowy grudnia będą prowadzone zajęcia z tańca współczesnego wzbogacone o warsztatowe spotkania z baletem, tańcem narodowym, techniką capoeiry, hip hop, akrobatyką, improwizacją ruchowo-głosową. Dopełnieniem programu będą zajęcia teoretyczne dotyczące sztuki rozumienia ruchu, kultury bycia widzem teatru tańca, historii tańca.  

 

Program ma na celu, już w pierwszym roku edukacji, otworzyć dzieci na inne formy komunikacji, zapoznając z pozawerbalnym językiem tańca, przy współpracy z artystami - tancerzami uprawiającymi różne dziedziny sztuki tańca.

Podstawą do prowadzenia autorskiego programu jest taniec współczesny – teatr tańca i założenia rozwoju wyobraźni i osobowości ruchowej, wpływającej na naturalny rozwój dziecka. Ta baza zajęć z dziećmi jest realizowana autorsko przez nauczycieli „prowadzących” związanych z Grupą Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej - Ewelinę Drzał i Joannę Szot oraz Lubelskim Teatrem Tańca - Barbarę Czajkowską.

Zajęcia z pozostałych technik tańca będą prowadzić gościnnie nauczyciele tańca z Warszawy, Łodzi i Wrocławia.

To intensywne aktywne spotkanie z tańcem zostanie zakończone grudniową prezentacją choreograficzną wszystkich trzech grup biorących udział w projekcie w pokazie „Dookoła świata - żywioły” na scenie Warsztatów Kultury.

 

Co już za nami...?

Odbyło się już kilka spotkań z tańcem współczesnym, rozpoczęły się prace nad choreografią.

Dzieci pokonały pierwsze zadziwienia związane z różnorodnością tańca współczesnego.

Za nami również spotkanie z Katarzyną Gardziną, która opowiadała o balecie i historii „Jeziora Łabędziego”. Uczestnicy projektu niebawem obejrzą spektakl „Nie tylko Jezioro Łabędzie” w wykonaniu baletu Teatru Muzycznego w Lublinie i będą mieli okazję porównania tego, co klasyczne z celowymi przekształceniami baletu.

Pierwszaki biorące udział w projekcie wysłuchały też już wspaniałej opowieści o folklorze i tradycji w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca im.W.Kaniorowej w Lublinie. Poznały tańce narodowe i ludowe regionalne, porównały kostiumy i różnorodność muzyki, która towarzyszy tańcom narodowym i ludowym, klasyce oraz teatrowi tańca.

 

 

 

 

Przed nami jeszcze taneczny spektakl w technikach modern i współczesnych „Królowa Śniegu” w wykonaniu zespołu Teatru im.H.Ch.Andersena w Lublinie z gościnnym udziałem tancerzy Eweliny Drzał (GTWPL), a także spotkania warsztatowe z kolejnymi gośćmi reprezentującymi różne dziedziny ruchu. Grupy będą miały również możliwość uczestniczenia w próbie Lubelskiego Teatru Tańca i GTWPL oraz w listopadzie przyjrzenia się bliżej teatrowi tańca podczas XV Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca.

 

 

            Autorski program zajęć ma na celu przygotowanie dzieci do aktywnego udziału w kulturze. Wszystkie elementy poprzez zabawę i taniec mają służyć przekazaniu podstaw wiedzy z dziedziny tańca współczesnego, a także zapoznanie z innymi dziedzinami tańca, wspomagającymi rozwój tancerza, wzbogacającymi wiedzę i otwierającymi drogi do wyboru techniki tańca właściwej dla każdej osobowości oraz na wyzwoleniu twórczej wyobraźni ruchowej. Cykl zajęć jest nastawiony na wydobycie twórczego potencjału tkwiącego w każdym dziecku i rozwinięcie go w kierunku ekspresji ruchowej. Służą temu m.in improwizacje, dynamika i plastyka ruchu, swobodne operowanie ciężarem ciała, przepływem energii i impulsów. Poprzez aktywne, świadome i twórcze różnicowanie dla ruchu poziomów i kierunków w przestrzeni i ustalenie centrum ciała, trwa nieustanna praca nad stabilnością i umiejętnością rozluźniania napięć mięśniowych oraz dysponowania własną energią. Dzieci zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności przede wszystkim poprzez zabawy, doświadczenie i odkrywanie możliwości własnego ciała i zależności między pracą ciała a ruchem.

Program zakłada kształcenie wszechstronnej sprawności dzieci, mającej służyć ich pełnemu rozwojowi. Wpływ tańca i świadomość własnego ciała ma niewątpliwie ogromne znaczenie dla zdrowej postawy ciała, estetyki ruchu oraz związku ruchu z twórczą działalnością w każdej dziedzinie życia. Rozwijanie twórczej, ukierunkowanej wyobraźni nadaje specyficznej wrażliwości i mądrości, kierując aktywność dzieci na twórcze działanie. Program ma także na celu rozwinięcie poczucia piękna i estetyki, chęci uczestniczenia w kulturze, umiejętności bycia twórcą i widzem oraz świadomości pojmowania tańca, ruchu scenicznego jako sztuki. Uczy postrzegania sztuki całościowo. Treści zawarte w programie są nauką, ale przede wszystkim zabawą zachęcającą do aktywnego spędzania czasu, do rozwijania zainteresowań. Zadaniem wszystkich zagadnień programowych oraz sposobu prowadzenia zajęć jest także wzmacnianie w dzieciach poczucia własnej wartości i wykształcenie odpowiedzialności i umiejętności współpracy. Kształtowanie świadomości troski o zdrowie własne i innych, pokonanie oporów psychicznych i fizycznych podczas pracy w parach, grupach oraz podczas tworzenia i prezentowania ruchu samodzielnie, a także integrowanie grupy to kolejne zadania programu.

Celem programu jest także poszerzenie granic tańca przez zwiększenie jego społecznego zasięgu, podejmowanie działań innowacyjnych, stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi i różnymi instytucjami kultury, oraz przede wszystkim program „Myśl w ruchu” stawia na rozwój osobisty dzieci i zdobywanie umiejętności odbioru sztuki. Doświadczenia wyniesione ze spotkań z tańcem i twórczymi osobowościami z pewnością pomogą dokonać wielu ciekawych, odkrywczych obserwacji, będących impulsem do wprowadzania innowacji i rozwoju osobistego ucznia, owocującego w przyszłości.

 

Autorskiemu programowi tanecznemu przyświecają myśli Ericha Fromma „Osoby twórcze ożywiają niejako wszystko czego dotkną - i inne osoby i rzeczy i duchowość własną” oraz Isadory Duncan  „Każdy ruch taneczny istnieje w naturze”