Edukacyjny program pilotażowy z dziedziny: taniec
"Myśl w ruchu" realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Lubelski Teatr Tańca / Centrum Kultury w Lublinie

Realizacja programu „Myśl w ruchu” w Lublinie, mającego na celu wprowadzenie tańca do programu szkolnego odbędzie się w terminie wrzesień – grudzień 2011 roku.

Program będzie realizowany w trzech placówkach – państwowych szkołach podstawowych w Lublinie:
Szkole Podstawowej nr 24; Szkole Podstawowej nr 6; Szkole Podstawowej nr 28

W każdej ze szkół zostanie wybrana jedna klasa pierwsza, w której zostanie przeprowadzonych
15 dwugodzinnych jednostek lekcyjnych (2x45). Razem 30 godzin lekcyjnych. Ponadto w ramach programu odbędą się próby do prezentacji uczestników na zakończenie projektu (6 godzin lekcyjnych związanych bezpośrednio z pokazem), a także dwa zorganizowane wyjścia dla Grup - uczestników projektu na spektakle taneczne. Uczestnicy projektu obejrzą spektakl baletowy „Jezioro Łabędzie” w wykonaniu baletu Teatru Muzycznego w Lublinie oraz taneczny spektakl w technikach modern i współczesnych „Królowa Śniegu” w wykonaniu zespołu Teatru im.H.Ch.Andersena w Lublinie z gościnnym udziałem tancerzy, w choreografii Katarzyny Aleksander-Kmieć. Grupy będą miały również możliwość uczestniczenia w próbie Lubelskiego Teatru Tańca oraz obejrzą pokazy tańców narodowych i ludowych regionalnych w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca im.W.Kaniorowej w Lublinie. W listopadzie dzieci będą miały również możliwość uczestniczenia w spektaklach XV Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca.

Zajęcia będą prowadzone od 12 września do połowy grudnia i zostaną zakończone prezentacją choreograficzną wszystkich trzech grup biorących udział w projekcie w pokazie „Dookoła świata - żywioły”

Program Instytutu Muzyki i Tańca ,,Myśl w ruchu” jest autorskim projektem edukacyjnym z dziedziny tańca przekazującym wiedzę na temat nowych możliwości kreacji w tej formie sztuki, jest programem tanecznych form aktywności ruchowej, propozycją rozwijania wielokierunkowych zainteresowań wśród młodych ludzi. Ma na celu otworzyć dzieci i młodzież na inne formy komunikacji, zapoznając z pozawerbalnym językiem tańca, przy współpracy z artystami - tancerzami uprawiającymi różne dziedziny sztuki tańca.

Podstawą do prowadzenia autorskiego programu jest taniec współczesny – teatr tańca i założenia rozwoju wyobraźni i osobowości ruchowej, wpływającej na naturalny rozwój dziecka. Ta baza zajęć z dziećmi będzie realizowana przez nauczycieli „prowadzących”. Podstawa programu będzie wsparta współpracą z artystami uprawiającymi inne dziedziny sztuki tańca: balet, hip – hop, taniec narodowy, oraz poprzez techniki wspomagające rozwój twórczego pojmowania tańca i świadomości ciała takie jak: capoira, akrobatyka, improwizacja ruchowa, połączenie ruchu z głosem. Dopełnieniem programu będą zajęcia teoretyczne dotyczące sztuki rozumienia ruchu, kultury bycia widzem teatru tańca, historii tańca.
Twórcza praca z zakresu tańca współczesnego ma na celu zapoznanie z elementami technik tańca współczesnego, podstawami ćwiczeń oraz wyzwoleniu twórczej wyobraźni ruchowej. Autorski program zajęć ma na celu przygotowanie dzieci do aktywnego udziału w kulturze. Wszystkie elementy poprzez zabawę mają służyć przekazaniu podstaw wiedzy z dziedziny tańca współczesnego, a także zapoznanie z innymi dziedzinami tańca, wspomagającymi rozwój tancerza, wzbogacającymi wiedzę i otwierającymi drogi do wyboru techniki tańca właściwej dla każdej osobowości.
Autorskiemu programowi tanecznemu przyświecają myśli Ericha Fromma „Osoby twórcze ożywiają niejako wszystko czego dotkną – i inne osoby i rzeczy i duchowość własną” oraz Isadory Duncan „Każdy ruch taneczny istnieje w naturze”
W schemacie edukacyjnym zaplanowane są:
taniec współczesny 20 godzin lekcyjnych
balet 2 godz. lekcyjne
capoeira 2 godz. lekcyjne
akrobatyka 2 godz. lekcyjne
hip hop 2 godz. lekcyjne
głos i ruch 2 godz. lekcyjne
taniec narodowy 2 godz. lekcyjne – zajęcia w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca im.Wandy Kaniorowej
zajęcia teoretyczne: klasyka – balet 1 godz.lekcyjna
zajęcia teoretyczne: współczesna choreografia 1 godz.lekcyjna
Wyjście na speklakl baletowy
Wyjście na spektakl teatru tańca
Spotkanie na próbie teatru tańca
Przygotowanie choreografii do pokazu

Nauczyciele prowadzący projekt:
Nauczyciele prowadzący:
Barbara Czajkowska
Ewelina Drzał
Joanna Szot
Bożena Baranowska, Lublin – taniec narodowy
Barbara Czajkowska, Lublin – balet
Paweł Grzybczyk, Warszawa - akrobatyka
Augustyn Laskus, Warszawa - capoeira
Agnieszka Łuczyńska, Łódź - hip hop, house
Jacek Gębura, Wrocław - głos i ruch
Katarzyna Gardzina, Warszawa – zajęcia teoretyczne: balet oraz taniec współczesny
Koordynator projektu – Anna Żak


Cykl zajęć z zakresu tańca współczesnego jest nastawiony na wydobycie twórczego potencjału tkwiącego w każdym dziecku i rozwinięcie go w kierunku ekspresji ruchowej. Improwizacje, dynamika i plastyka ruchu, swobodne operowanie ciężarem ciała, przepływem energii i impulsów odkrywają możliwości własnego ciała i własnej wyobraźni oraz zależności między pracą ciała a ruchem. Poprzez aktywne, świadome i twórcze różnicowanie dla ruchu poziomów i kierunków w przestrzeni i ustalenie centrum ciała, trwa nieustanna praca nad stabilnością i umiejętnością rozluźniania napięć mięśniowych oraz dysponowania własną energią.

Program zakłada kształcenie wszechstronnej sprawności dzieci, mającej służyć ich pełnemu rozwojowi. Wpływ tańca i świadomość własnego ciała ma niewątpliwie ogromne znaczenie dla zdrowej postawy ciała, estetyki ruchu oraz związku ruchu z twórczą działalnością. Rozwijanie twórczej, ukierunkowanej wyobraźni nadaje specyficznej wrażliwości i mądrości, kierując aktywność dzieci na twórcze działanie. Program ma także na celu rozwinięcie poczucia piękna i estetyki, chęci uczestniczenia w kulturze, umiejętności bycia twórcą i widzem oraz świadomości pojmowania tańca, ruchu scenicznego jako sztuki. Uczy postrzegania sztuki całościowo. Treści zawarte w programie są nauką, ale przede wszystkim zabawą zachęcającą do aktywnego spędzania czasu, do rozwijania zainteresowań. Zadaniem wszystkich zagadnień programowych oraz sposobu prowadzenia zajęć jest także dawanie dzieciom poczucia własnej wartości i wykształcenie odpowiedzialności i umiejętności współpracy. Kształtowanie świadomości troski o zdrowie własne i innych, pokonanie oporów psychicznych i fizycznych podczas pracy w parach, grupach oraz podczas tworzenia i prezentowania ruchu samodzielnie, a także integrowanie grupy to kolejne zadania programu. Dzieci zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności przede wszystkim poprzez zabawy, doświadczenie i odkrywanie możliwości własnego ciała i zależności między pracą ciała a ruchem.

Cel główny projektu:
Popularyzacja sztuki tańca wśród dzieci i młodzieży szkolnej
Podejmowanie działań na rzecz edukacji tanecznej w Polsce
Zachęcanie do uczestniczenia w codziennej aktywności kulturalnej
Ukazanie wielopoziomowego i integralnego pojmowania tańca jako sztuki

Ogólne cele kształcenia:

Edukacja wczesnoszkolna, w tym także nauka tańca, zmierza do ukształtowania osobowości dziecka zgodnie z systemem wartości humanistycznych. Podstawowym jej celem jest:
-wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, sfery intelektualnej, psychicznej, moralnej, fizycznej
-rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych zainteresowań
- rozbudzanie motywacji do pracy, działania, obserwowania, doświadczania i tworzenia
- odkrywanie możliwości rozwojowo- poznawczych dzieci oraz umacnianie wiary we własne siły
- wyrabianie nawyku samodzielności , odpowiedzialności i obowiązkowości
- kształtowanie potrzeby dbania o własne ciało i zdrowie
- nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi
- poznawanie i uczestniczenie w świecie kultury
- stymulowanie do czynnego wypoczynku i organizowania czasu wolnego
- rozwijanie postawy badawczej, odkrywanie piękna
- przygotowanie do odbioru różnych form przekazu artystycznego.

Cele szczegółowe:
- rozwijanie zdolności intelektualnego i emocjonalnego odbioru wytworów kulturalnych,
- wzbogacenie i rozszerzenie doświadczeń w zakresie warsztatu tanecznego ,
- upowszechnienie twórczości dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,
- prezentacja nowych jakości kulturowych;
- zwrócenie uwagi odbiorców na wielowymiarowość sztuki;
- popularyzacja najnowszych i najważniejszych światowych poszukiwań w zakresie ruchu i działań oscylujących wokół sztuki współczesnej;
- wychowanie świadomego widza i odbiorcy sztuki tanecznej,
- realizowanie idei animacji społeczno – kulturalnej,
- wyrównywanie dysproporcji rozwojowych,
Cele działań edukacyjnych:
Umożliwienie osobistego doświadczenia i przeżywania treści artystycznych.
Dążenie do poczucia jedności muzyki, rytmu i tańca.
Kształcenie orientacji ruchowej.
Usprawnienie całego ciała, wpływ na jego harmonijny rozwój.
Wytwarzanie poczucia wzajemnego bezpieczeństwa w grupie.
Budowanie więzi emocjonalnych z rówieśnikami.
Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych i rozwiązywania problemów w grupie.
Inspiracje muzyczne do działalności dramowej i ruchowej.
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości w pracy.

Zakładane rezultaty realizacji zadania:
Poszerzenie granic tańca przez zwiększenie jej społecznego zasięgu, podejmowanie działań innowacyjnych, stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi, między różnymi instytucjami, oraz przede wszystkim rozwój osobisty dzieci i zdobywanie umiejętności odbioru sztuki.
Oczekujemy, że doświadczenia wyniesione ze spotkań z tańcem i twórczymi osobowościami pomogą dokonać ciekawych, odkrywczych obserwacji, będących impulsem do wprowadzania innowacji i rozwoju osobistego ucznia, owocującego w przyszłości.